Browse By

Rozwód – co powinieneś wiedzieć

Elementy wspólnego życia czasami mogą przytłoczyć nie jedną parę. Przyczyny rozwodów bywają różne, ale niezaprzeczalnie liczba rozwodów każdego roku jest dość spora. Zapewne w sprawach cywilnych rozwód to jedna w trudniejszych emocjonalnie spraw. Oczywiście prawo dopuszcza orzeczenie rozwodu i podział majątku wspólnego, ale jak dokładnie wziąć rozwód wie niewielu z nas. W sprawach rozwodowych często dochodzi do trudnych decyzji, polegających m.in. na ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej czy rozwiązaniu kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Jakie są przesłanki umożliwiające rozwiązanie małżeństwa? Kiedy sąd może nam odmówić? Gdzie złożyć pozew? Jakie są koszty sądowe? Co ustala sprawa rozwodowa?

Zupełny rozkład pożycia, czyli kiedy dostaniesz rozwód

Ile spraw rozwodowych, tyle dramatów, można by rzecz. Przy rozwodzie zawsze dochodzi do żywych emocji, dlatego zadaniem sądu jest jak najbardziej obiektywna weryfikacja, czy doszło do obiektywnej nieważności małżeństwa. Bardzo ważnym terminem w przypadku rozwodu jest trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia obejmuje trzy obszary – duchową, fizyczną i gospodarczą. Zazwyczaj muszą zaistnieć co najmniej dwie przesłanki rozkładu pożycia, aby uzyskać rozwód. Co jednak one oznaczają?

Sąd określa, czy nie ma już uczucia emocjonalnego, duchowego między małżonkami, czy ustała ich relacja fizyczna oraz czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo mimo tego, czy np. drugi małżonek się wyprowadził.

Zazwyczaj, jeśli zostanie w tym zakresie stwierdzony trwały i zupełny rozkład pożycia, sąd zdecyduje o rozwiązaniu małżeństwa. Są jednak wyjątki od tej reguły, z uwagi na to, że sąd kieruje się m.in. zasadami współżycia społecznego. Jeśli sąd dojdzie do wniosku, że wskutek rozwodu, ulegnie pogorszeniu psychiczny lub materialny dobrobyt małoletnich dzieci albo orzeczenie narusza zasady współżycia społecznego (np. jeden z małżonków jest śmiertelnie chory i wymaga opieki) – może odmówić nam rozwodu. Również w sytuacji, gdy o rozwód wnosi strona winna rozpadu, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód – sąd nie przychyli się do wniosku.

Gdzie złożyć wniosek i jaka jest opłata sądowa?

Złożenie pozwu możliwe jest do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków.Jeśli małżonkowie mieszkają już oddzielnie, wniosek trafia do sądu zgodnego z miejscem zamieszkania strony pozwanej, chyba że nie można ustalić jej miejsca pobytu, wówczas rozpatruje sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sąd może przed orzeczeniem rozwodu, skierować małżonków do mediacji. Możesz zdecydować się także na separację.

Wraz z wniesieniem pozwu, musisz pamiętać o kosztach sądowych. Zgodnie z ustawą, musisz wnieść opłatę stałą w kwocie 600zł.

Jakie dokumenty należy złożyć? przede wszystkim będzie to wniosek rozwodowy, odpis skrócony aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci (jeśli występują). Jeśli rozwód odbywa się z orzeczeniem o winie, należy złożyć dowody tejże winy. Jeśli mają zostać przesłuchani świadkowie – powinniśmy wskazać ich dane. Jeśli wnosimy o alimenty dla dzieci lub drugiego małżonka, należy załączyć m.in. zarobki powoda, a także dokumenty, potwierdzające prowadzone koszty życia np. rachunki, umowy kredytowe itp.

Możliwości rozwiązania małżeństwa

W sprawie rozwodowej można złożyć wniosek w jednym z trzech wariantów. Może być to rozwód bez orzekania o winie, niejako za porozumieniem stron. Może być też to rozwód z orzeczeniem winy jednego małżonka lub obojga małżonków. Poza tym elementem sprawy rozwodowej pozostają ustalenia dotyczące majątku wspólnego czy sprawy dotyczące małoletnich dzieci.

Co istotnie, wniosek o rozwód może wnieść jedynie jednak strona. W postępowaniu sąd ustala co doprowadziło do rozkładu pożycia byłych małżonków, czy mają oni dzieci oraz własny majątek. Zazwyczaj rozprawa rozwodowa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, dopuszcza zeznania świadków, jednak najczęściej odbywa się poprzez wysłuchanie obu stron. Co ważne, postępowanie odbywa się niezależnie czy stawi się jedynie jedna strona czy obie.

Postępowanie rozwodowe – co ustala

W wyniku postępowania dowodowego oraz w trakcie rozwodu, tematem postępowania jest także władza rodzicielska. Sąd może zdecydować o ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalić miejsce pobytu dziecka przy jednym rodzicu, określić sposób i zasady kontaktów z dzieckiem, zasądzić alimenty na dziecko.

Sąd określa także podział majątku. Przy podziale majątku bardzo często jest wiele trudnych emocji. Sąd orzeka tu m.in o sposobie korzystania z mieszkania w trakcie zamieszkania wspólnego małżonków, zarządzić eksmisję jednego z małżonków, zdecydować o przyznaniu mieszkania jednej ze stronie lub podziale wspólnego mieszkania.

W trakcie rozprawy rozwodowej można także ustalić alimenty na rzecz jednego z małżonków. Jest to możliwe, jeśli dana strona nie została uznana za winną rozpadu pożycia i ma trudną sytuację (np. brak pracy lub jest chora) albo wówczas, gdy rozwód spowoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji finansowej.

Jak widać, w wyniku rozwodu, nasze życie ulega całkowitemu przemodelowaniu.

Samo małżeństwo ustaje przy uprawomocnieniu wyroku rozwodowego, nie zaś w chwili wydania orzeczenia. Warto też wiedzieć, że w sytuacji śmierci jednego z małżonków, postępowanie rozwodowe zostaje umorzone.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/