Browse By

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

split payment

Od 1 września 2019 r. obowiązywać będą nowe regulacje przewidujące m.in. wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności dla określonych transakcji. Wspomniany mechanizm podzielonej płatności zastąpi zatem obowiązujący obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialność podatkową nabywcy tj. odpowiedzialność solidarną.

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności stosowana będzie w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, a zatem obejmie ona towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT.

Mechanizm split payment obejmować będzie płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których:

  • jednorazowa wartość – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekraczać będzie kwotę 15 000 zł lub równowartość w/w kwoty w obcej walucie. Transakcje o wartości niższej niż 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach.
  • przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe maszyny, urządzenia elektryczne, części takowych i akcesoria. Wymienione towary są szczególnie narażone na oszustwa VAT z uwagi na swoje cechy. Szczegółowy wykaz towarów i usług zawarty został w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dołączonym do projektu.

Oznaczenia na fakturze

Na fakturach dokumentujących transakcje o wartości równej lub przekraczającej kwotę 15 000 zł i obejmujących towary lub usługi wymienione w załączniku nr. 15 powinno widnieć oznaczenie w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

Brak oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” skutkować będzie nałożeniem na wystawcę faktury sankcji w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu: „Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już na samym początku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, który eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich”.

Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności przewidują również możliwość dokonania zapłaty z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS. Rozwiązanie ma na celu zniwelowanie ryzyka pogorszenia płynności finansowej podatników otrzymujących podzielone płatności, wynikającego z ograniczonej dyspozycyjności środków znajdujących się na rachunku VAT.

Obowiązkowy split payment dla podmiotów niemających siedziby w Polsce

Metoda podzielonej płatności obejmować będzie zarówno polskich podatników, jak i podmioty niemające siedziby w Polsce, jednak zobowiązane do rozliczania VAT od towarów i usług objętych opisywanym mechanizmem.

Wpływ split payment na systemy komputerowe firm

Po wprowadzeniu split payment płatności będą musiały być dokonywane w wartościach netto i VAT oddzielnie i podobnie księgowane. To wymusza zmiany w systemach elektronicznej bankowości. Ułatwieniem jest integracja split payment z programami ERP od firmy Hogart. Program współpracuje z większością systemów ERP dostępnych na rynku. Przygotowywane są też integracje na zamówienie. Więcej można przeczytać na stronie programu: Hogart Split Payment.