załóż nowego bloga

adres
.bloog.pl
kategoria bloga
adres e-mail

Upewnij się, że możesz odbierać pocztę z podanego adresu.

hasło

Co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej 1 cyfra - bez polskich znaków.

wiek
regulamin i zgody

Oświadczenia składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Użytkownika:

Adres e-mail przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika:

Regulamin zakładania Blogów
i zamieszczania Treści w Serwisie bloog.pl

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin określa zasady i warunki zakładania, prowadzenia i przechowywania przez Użytkowników Blogów w Serwisie bloog.pl oraz zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkowników Treści w Serwisie bloog.pl.
 2. Serwis bloog.pl jest udostępniany Użytkownikom przez "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Romualda Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, szablony i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego od WP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zakładania Blogów i zamieszczania Treści w Serwisie bloog.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki WP oraz zasady i warunki korzystania z Usługi udostępnionej w Serwisie bloog.pl.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
  2. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi; lub
  3. nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usługi.
 3. WP - oznacza "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy udostępniany przez WP w domenach internetowych, do których prawa przysługują WP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 5. Serwis lub Serwis bloog.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym http://bloog.pl.
 6. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie, dźwięk lub obraz z dźwiękiem lub bez dźwięku (obiekt wizualny, audialny lub audiowizualny) wraz z dołączonym do niego tytułem i krótkim opisem lub bez opisu.
 7. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie (założenie Konta w Serwisie) oraz późniejsze logowanie się do Serwisu, zawarcie z WP umowy o świadczenie Usługi oraz korzystanie z Usługi, a także udostepnienie WP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.
 8. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usługi. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
 9. Komentarz - oznacza zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w Serwisie przez Użytkownika komentarz do Wpisu innego Użytkownika, stanowiący własny pogląd Użytkownika.
 10. Ikona - oznacza wybrany losowo przez Narzędzia internetowe kadr/obraz z Pliku Użytkownika.
 11. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie w ramach Usługi, w szczególności nazwy i treści tworzonych i prowadzonych Blogów, Pliki, Wpisy i Komentarze.
 12. Blog - oznacza podstronę internetową Serwisu bloog.pl, założoną i prowadzoną przez Użytkownika w Serwisie pod adresem internetowym stworzonym przez Użytkownika według schematu nazwa.bloog.pl, zawierającą Treści zamieszczone, przechowywane i nieodpłatnie rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkownika lub Użytkownika i innych Użytkowników (w przypadku prowadzenia wspólnego Bloga z innymi Użytkownikami oraz zamieszczenia Komentarzy przez innych Użytkowników do Wpisów Użytkownika) oraz wybrane i zamieszczone przez Użytkownika Widgety.
 13. Widgety - oznaczają elementy strony internetowej lub/i interfejsy aplikacji internetowych lub/i programy, które Użytkownik może umieścić w swoim Blogu, w tym udostępniane przez WP do pobrania i zamieszczenia na Blogu, umożliwiające w szczególności wyszukiwanie, wyświetlanie lub/i szybki dostęp do określonych treści lub/i funkcjonalności, w tym dostępnych na innych stronach internetowych niż strony internetowe Serwisu lub Blogu Użytkownika.
 14. Wpis - oznacza tekst prezentujący własną wypowiedź, pogląd lub opinię Użytkownika na dany temat, zjawisko lub wydarzenie lub/i Plik przedstawiający lub dotyczący danego tematu, zjawiska lub wydarzenia, zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany przez Użytkownika w Blogu.
 15. Administracja Blogami - oznacza powierzchnię Serwisu udostępnioną Użytkownikowi w celu korzystania z Usługi (strona internetowa i zasoby pamięci serwera WP) oraz udostępnione Użytkownikowi w ramach tej powierzchni Narzędzia internetowe, formy i możliwości (w tym techniczne) zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Treści w Serwisie, tworzenia i przechowywania list Treści Użytkownika oraz list i informacji o Treściach innych Użytkowników Serwisu, a także zarządzania Blogami i Treściami Blogów poprzez udostępnienie w szczególności możliwości dokonywania zmian i usuwania z Serwisu Blogów i Treści Użytkownika, tworzenia Blogów wspólnie z innymi Użytkownikami Serwisu, zamieszczania Widgetów na Blogach, dokonywania zmian wyglądu i układu graficznego Blogów, określania opcji dostępności (widoczności) Blogów (lub ich poszczególnych Treści lub Wpisów) dla innych osób oraz określania opcji widoczności i możliwości dodawania Komentarzy do Wpisów Użytkownika przez inne osoby. Administracja Blogami jest częścią Usługi.
 16. Konto - oznacza konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie, późniejsze logowanie się do Serwisu oraz korzystanie z Usługi.
 17. Usługa - oznacza określoną w Regulaminie, świadczoną przez WP dla Użytkownika, bezpłatną usługę hostingową polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zakładania, prowadzenia i przechowywania Blogów w Serwisie oraz zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Treści w Serwisie, a także zarządzania Blogami i Treściami Bloga poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Administracji Blogami, a ponadto zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie, tworzenia i przechowywania list Treści Użytkownika oraz list i informacji o Treściach innych Użytkowników Serwisu.
 18. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.
 19. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Subskrypcja - oznacza powiadomienie o nowym Wpisie w Blogu, w odniesieniu do którego Użytkownik zamówił powiadomienie, zamawiane przez Użytkownika i wysyłane przez WP na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika. Powiadomienie nie zawiera treści Wpisu, a jedynie informację o zamieszczeniu Wpisu i temat Wpisu.
 21. Nick - oznacza oznaczenie wybrane przez Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby.

III. Zasady korzystania z Usługi.

 1. Usługa umożliwia Użytkownikowi zakładanie, prowadzenie i przechowywanie Blogów w Serwisie oraz zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkownika Treści w Serwisie, a także zarządzanie Blogami i Treściami Bloga poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Administracji Blogami, a ponadto zaprezentowanie osoby Użytkownika w Serwisie, tworzenie i przechowywanie list Treści Użytkownika oraz list i informacji o Treściach innych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą udostępnionych w Serwisie Narzędzi internetowych i Administracji Blogami oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Użytkownik może założyć w Serwisie nieograniczoną ilość Blogów oraz stworzyć adres internetowy każdego z Blogów według następującego schematu nazwa.bloog.pl, w którym nazwą jest określenie podane przez Użytkownika.
 4. Wpisy na Blogach mogą być zamieszczane za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: a) poprzez strony internetowe Serwisu; b) za pomocą telefonu komórkowego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Zakres korzystania z Usługi i Administracji Blogami jest uzależniony od rodzaju kanału komunikacji wskazanego w punkcie III.4 Regulaminu. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z kanałów komunikacji wskazanych w zdaniu poprzednim są zamieszczone na stronach internetowych Serwisu.
 6. Tworzone przez Użytkowników Blogi oraz rozpowszechniane przez Użytkowników Treści w Serwisie są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane, oglądane, odtwarzane lub/i komentowane przez inne osoby, z zastrzeżeniem punktu III.7 Regulaminu.
 7. Użytkownik prowadzący Blog może określić zakres dostępności (widoczności) dla innych osób Bloga lub/i poszczególnych Wpisów Użytkownika oraz zakres widoczności i możliwości dodawania Komentarzy do Wpisów Użytkownika przez innych Użytkowników, poprzez wybranie jednej z opcji widoczności lub dodawania Komentarzy dostępnych w ramach Usługi. Użytkownik może ponadto zablokować możliwość dodawania Komentarzy do swoich Wpisów przez osobę posiadającą określony adres IP komputera.
 8. Komentarze zamieszczone pod Wpisem na Blogu mogą być usuwane przez Użytkownika prowadzącego Blog.
 9. Komentarze Użytkowników są rozpowszechniane w Serwisie wraz z Nickiem Użytkownika, który je zamieścił oraz nazwą lub adresem internetowym jego Bloga, jeśli Użytkownik udostępni ten adres lub nazwę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Nickiem Użytkownika zalogowanego do Konta Portalu Wirtualna Polska (udostępnianego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska) w chwili zamieszczania Komentarza może być w szczególności login posiadany przez niego w Koncie Portalu Wirtualna Polska. Komentarze zamieszczane przez Użytkowników do Wpisów będą widoczne dla Użytkownika prowadzącego Blog wraz z numerem IP komputera Użytkownika zamieszczającego Komentarz. Numer IP komputera wskazany w zdaniu poprzednim nie będzie upubliczniany i będzie widoczny wyłącznie dla Użytkownika prowadzącego Blog.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą wspólnie zamieszczać, przechowywać i rozpowszechniać Treści w Blogu założonym w Serwisie przez jednego z Użytkowników, a także wspólnie zarządzać tymi Treściami (wspólne prowadzenie Bloga). Wspólnie prowadzić Blog mogą wyłącznie Użytkownicy, którzy założyli Konto w Serwisie oraz otrzymali i zaakceptowali zaproszenie Użytkownika, który założył Blog, w sposób i na warunkach określonych w Serwisie. Użytkownik, który założył Blog w Serwisie określa zakres uprawnień do zarządzania Blogiem dla Użytkowników, z którymi wspólnie prowadzi Blog. Poszczególne Wpisy Użytkowników wspólnie prowadzących Blog nie są oznaczane w sposób wskazujący na to, od którego z Użytkowników pochodzą.
 11. Blogi lub poszczególne Wpisy Użytkownika zawierające Treści przeznaczone dla osób pełnoletnich muszą zostać oznaczone przez Użytkownika jako Blogi/Wpisy dla osób pełnoletnich.
 12. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usługi, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Komentarze zamieszczane do Wpisów powinny dotyczyć treści Wpisów, do których zostały zamieszczone. Dane (w tym dane osobowe) i informacje o Użytkowniku powinny być zgodne z prawdą oraz prezentować wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieszcza i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.
 13. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie niespełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub niespełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików Użytkownika w postaci plików o innym formacie.
 14. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczania Treści w Serwisie.
 15. Użytkownik może zamieszczać i rozpowszechniać w Blogu Widgety udostępniane przez WP oraz Widgety niepochodzące od WP, zgodnie z warunkami i zasadami zamieszczania i korzystania z Widgetów zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem WP oraz innych osób za zamieszczenie i rozpowszechnianie przez niego w Blogu Widgetów niepochodzących od WP oraz zobowiązany jest do naprawnienia szkody, jaką poniesie WP lub osoby trzecie z tytułu rozpowszechniania przez niego takich Widgetów.
 16. Z uwagi na ograniczoną pojemność zasobów informatycznych WP oraz względy techniczno-organizacyjne, WP jest uprawniona do usuwania z Serwisu Blogów, na których nie dokonano kolejnego Wpisu przez okres kolejnych sześciu miesięcy liczonych od dnia ostatniego Wpisu.
 17. W przypadku, gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi przetwarzanie danych osobowych innych Użytkowników w postaci numerów IP komputera, z którego korzystają, adresów ich poczty elektronicznej lub Nicków, dane te przetwarzane są przez Użytkownika w imieniu własnym, na rzecz i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych określonych w zdaniu poprzednim zgodnie z przeznaczeniem Usługi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. WP informuje, że nie jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących danych osobowych) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Użytkownika i określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 18. Użytkownik może zamówić Subskrypcję w Serwisie. Subskrypcja jest wysyłana do Użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez niego woli otrzymywania Subskrypcji, poprzez zaznaczenie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (check boxu) znajdującego się w Formularzu umożliwiającym zamówienie Subskrypcji.
 19. WP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Użytkowników lub rankingi Blogów i Treści Użytkowników, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 20. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.
 21. WP nie ponosi odpowiedzialności za Blogi i Treści zamieszczane i przechowywane w Serwisie oraz rozpowszechniane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i przechowuje w Serwisie oraz rozpowszechnia Blogi i Treści w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez WP, w ramach Usługi, możliwości tworzenia Blogów, zamieszczania i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. W przypadku wspólnego prowadzenia Bloga przez Użytkowników, odpowiedzialność za Treści zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane w Blogu ponoszą wszyscy Użytkownicy prowadzący wspólnie Blog, bez względu na to, który z Użytkowników zamieścił lub/i rozpowszechnił daną Treść w Blogu.
 22. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 23. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że założone przez Użytkownika Blogi oraz zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą czytane, oglądane, odtwarzane lub/i komentowane przez inne osoby, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.7 Regulaminu;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na nieodpłatne czytanie, oglądanie, odtwarzanie i komentowanie Blogów i Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.7 Regulaminu;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na rozpowszechnianie Bloga i Treści Użytkownika wraz z oznaczeniem osoby Użytkownika, bez oznaczenia osoby Użytkownika lub/i sformułowanymi przez Użytkownika informacjami dotyczącymi Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  4. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na zajawianie Blogów lub/i Wpisów Użytkownika na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych WP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Blogów i Wpisów Użytkowników, w tym na tworzenie Ikon i ich zamieszczanie i rozpowszechnianie na wyżej wymienionych powierzchniach;
  5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, faktu, że Komentarze Użytkownika mogą być usuwane przez Użytkownika, na którego Wpisie zostały zamieszczone, a także faktu, że możliwość zamieszczania i rozpowszechniania przez Użytkownika jego Komentarzy może zostać ograniczona w sposób określony w punkcie III.7 Regulaminu;
  6. wyrażeniem przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, zgody na usuwanie z Serwisu Blogów Użytkownika, na których nie dokonano kolejnego Wpisu przez okres kolejnych sześciu miesięcy liczonych od dnia ostatniego Wpisu.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

 1. Korzystanie z Usługi wymaga zarejestrowania się i założenia Konta przez Użytkownika w Serwisie, a następnie (przy korzystaniu z Usługi po dokonaniu rejestracji) uprzedniego zalogowania się do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 i IV.4 Regulaminu.
 2. W celu zarejestrowania się i założenia Konta w Serwisie, Użytkownik, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien dokonać łącznie następujących czynności:
  1. prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego do tego Konta;
  2. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  3. złożyć wymagane przez WP do założenia Konta w Serwisie oświadczenia, a w szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
  4. przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do WP poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
  5. aktywować ("kliknąć") Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez WP do Użytkownika na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie (jeżeli jest to wymagane dla założenia Konta w Serwisie).
 3. Korzystanie z Usługi w zakresie zamieszczania Komentarzy w Serwisie wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego Nicka oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Korzystanie z Usługi w zakresie Subskrypcji wymaga udostępnienia WP przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej Użytkownika, wypełnienia i przesłania do WP Formularza przeznaczonego do zamówienia Subskrypcji oraz aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez WP do Użytkownika na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Niezależnie od postanowień punktu IV.1-IV.4 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usługi.
 6. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1-IV.4 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez WP dla celów związanych z korzystaniem z Usługi. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WP również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Serwisie.
 8. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez WP w celach marketingowych.
 9. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przetwarzane są przez WP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i na stronach internetowych Serwisu.
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WP.
 11. WP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi oraz że Użytkownikom oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 12. 12. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi lub/i cofnięcie oświadczeń wymaganych przez WP do założenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych odbywa się w oparciu o następujące zasady: a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą; b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
 15. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do WP Formularza dotyczącego rejestracji Użytkownika w Serwisie, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi;
  3. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określono w punkcie b) powyżej, jeżeli Użytkownik złożył stosowne oświadczenia w tym zakresie;
  4. upoważnieniem WP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WP i jej kontrahentów w celach marketingowych;
  5. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i na stronach internetowych Serwisu;
  6. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 16. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia WP do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
 17. Wypełniając Formularz przeznaczony do założenia Konta w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, Użytkownik może zostać poproszony przez WP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
  1. zgoda jest dobrowolna;
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;
  5. administratorem danych osobowych Użytkownika będzie WP;
  6. zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.5 Regulaminu.
 18. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WP oraz od innych osób. WP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez uzyskania zgody Użytkownika oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony WP przez Użytkownika.
 19. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usługi. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej Internet Explorer 8 lub wersji wyższej, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 19 lub wersji wyższej lub przeglądarki internetowej Google Chrome 25 lub wersji wyższej.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 3. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i rozpowszechniania Blogów w Serwisie wyłącznie zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu przechowywania przez WP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Blogów i Treści nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania, oglądania i odtwarzania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach Użytkownika zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i przechowywanych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Treści lub jest współtwórcą Treści winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) prawo do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i zezwalania innym osobom na ich czytanie, oglądanie i odtwarzanie, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem Treści w Serwisie, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Treści oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Treści, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczania w Serwisie i rozpowszechniania tych Treści, w tym opłat za ich rozpowszechnianie, które powinien uiścić tym osobom lub/i tym organizacjom z tego tytułu.
 10. WP nie ponosi odpowiedzialności za Blogi i Treści zamieszczane i przechowywane w Serwisie oraz rozpowszechniane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i przechowuje w Serwisie oraz rozpowszechnia Blogi i Treści w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez WP, w ramach Usługi, możliwości tworzenia Blogów, zamieszczania i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że WP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Blogów i Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym nazwy Blogów i Nicki Użytkowników) powinny spełniać następujące warunki:
  1. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
  2. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw WP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
  3. nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
  4. nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
  5. nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  6. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
  7. nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;
  8. nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów;
  9. nie mogą zawierać treści nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu lub opinii Użytkownika lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu lub opinii Użytkownika (będących spamem);
  10. nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie VII i VIII Regulaminu;
  11. nie mogą zawierać wirusów komputerowych. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie WP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
 12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usługi, do korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usługi. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego.
 14. Blogi i Wpisy Użytkowników mogą być zajawianie na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych WP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania i prezentowania Blogów i Wpisów Użytkowników, w tym z użyciem Ikon. WP jest uprawniona ponadto do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Blogów i Treści Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii lub grup.
 15. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta pomiędzy WP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony.
 16. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Subskrypcji, Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji poprzez aktywowanie ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez WP do Użytkownika na udostępniony WP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z przechowywania i rozpowszechniania danej Treści lub Bloga w Serwisie, w szczególności poprzez usunięcie tej Treści lub Bloga z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP), z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu, przy czym w takim wypadku przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi następuje w części dotyczącej wyłącznie Treści lub Bloga, który został usunięty. W przypadku prowadzenia wspólnego Bloga przez Użytkowników, usunięcie Bloga spowoduje usunięcie wszystkich Wpisów w nim zamieszczonych. Usunięcie przez Użytkownika Bloga lub Treści z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Bloga lub Treści Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WP.

 1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usługi, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
  2. przyczynami niezależnymi od WP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od WP.
 3. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła dostępowego do Konta w Serwisie. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do Konta Użytkownika w Serwisie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność WP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
 6. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. WP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 9. WP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. WP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usługi, WP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
 12. WP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu (w tym stron internetowych Blogów) elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. WP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści lub Blog Użytkownika. Korzystanie z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 13. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WP, które przysługują reklamodawcom WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WP.
 14. WP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. WP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronach internetowych Serwisu.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WP ma siedzibę.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
 18. WP może odmówić świadczenia Usługi, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WP jest uprawniona do: a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika lub/i Bloga Użytkownika; b) usunięcia Bloga lub/i Treści Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera WP) i zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w odniesieniu do tego Bloga lub Treści ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tego Bloga lub Treści); c) zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części). WP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Treści - lub odpowiednio - Bloga Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Treści/Bloga Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, WP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, WP może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. WP może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. W przypadku Treści zamieszczonych przez Użytkownika bez uprzedniego zarejestrowania się i założenia Konta w Serwisie, WP jest uprawniona do dokonywania czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu bez zawiadomienia o tym Użytkownika.
 20. WP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;
  2. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez WP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i na stronach internetowych Serwisu;
  3. udostępnienia WP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
  4. nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
  WP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do danej Treści Użytkownika (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tej Treści), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez WP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej przez WP i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści. WP jest także uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do danego Bloga Użytkownika (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tego Bloga), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku określonym w punkcie III.16 Regulaminu oraz w przypadku otrzymania przez WP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanego przez WP i rozpowszechnianego przez Użytkownika Bloga.
 21. WP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez WP umowy o świadczenie Usługi (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi (z chwilą wypowiedzenia). WP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w części, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w odniesieniu do Blogów i Treści Użytkownika, z których przechowywania Użytkownik zrezygnował (z chwilą rezygnacji).
 22. W przypadku upływu czasu trwania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, WP usunie Blogi i Treści Użytkownika z zasobów pamięci serwera WP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Blogów i Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku WP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Bloga i Treści Użytkownika.
 23. WP informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez WP wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Bloga lub Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie. Jednakże WP zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie bezprawnego charakteru Bloga lub Treści jedynie ze zgłaszającymi posiadającymi interes prawny w takiej sprawie lub z ich pełnomocnikami (po wykazaniu przez pełnomocnika stosownego umocowania). WP informuje ponadto, że osoby przesyłające wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Bloga lub Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie, powinny przed wysłaniem do WP takiej wiadomości sprawdzić i upewnić się, czy podniesione w niej zarzuty są zgodne z prawdą i czy są uzasadnione. Zgłoszenie wiadomości określonej w niniejszym punkcie Regulaminu, która zawiera bezpodstawne lub/i nieprawdziwe zarzuty odnośnie Bloga lub Treści może zostać uznane za działanie na szkodę Użytkownika, do którego Bloga lub Treści zarzuty zostały zgłoszone lub na szkodę WP oraz może się wiązać dla zgłaszającego z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem takiego Użytkownika lub/i względem WP, w szczególności jeżeli zgłoszenie takie spowoduje utrudnienie w prawidłowym świadczeniu Usługi przez WP.

VII. Korespondencja.

 1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
 2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usługi na adres poczty elektronicznej bloog@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/ przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej bloog@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację WP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. WP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu lub/i w Administracji Blogami, z której korzystają Użytkownicy. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu lub/i w Administracji Blogami, z której korzystają Użytkownicy. WP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami punktu V.16 Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.